Libčice 2018 – Nezávislí s ODS:
Libčice jsou pro nás na prvním místě

 

Kandidáti do voleb 2018

Bc. Jiří Sochor
Bc. Jiří Sochorpředseda OSMěL - Okrašlovací spolek města Libčice nad Vltavou, OSVČ
Ing. Ilona Chrtová
Ing. Ilona Chrtováředitelka zařízení pro zdravotně postižené
Ing. Jakub Semián
Ing. Jakub Semiánmanažer rozvojových projektů Letiště Václava Havla Praha
Bc. Alice Králová
Bc. Alice Královázdravotní sestra pro perioperační péči
Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.
Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.vedoucí univerzitního projektového oddělení
Mgr. Ondřej Štellar
Mgr. Ondřej Štellarprávník
Lenka Hulínská
Lenka Hulínskámístopředsedkyně OSMěL
Bc. Monika Vyhlídková
Bc. Monika Vyhlídkováfinanční účetní
Jiří Marván
Jiří Marvánkey account manager
Mgr. Tomáš Chrt
Mgr. Tomáš Chrtzaměstnanec v zahraničním obchodu
Daniela Hrdinová
Daniela Hrdinováekonomka
Mgr. Kateřina Babková
Mgr. Kateřina Babkováinformatička
Mgr. Michal Prošek
Mgr. Michal Prošekprávník – úředník
Alena Petráková
Alena Petrákováadministrativní pracovnice
Stanislav Procházka
Stanislav Procházkadůchodce – projektant

 

Co prosazujeme

Málo času? Přečtěte si hlavní body programu zde.

 

Rád bych Vás požádal o hlas pro mě a pro mé kolegyně a kolegy.

Společně jsme si dali za cíl udělat Libčice hezčí, přívětivější a modernější.

Začíná to detaily, jako jsou rozumně vypadající lavičky, nová dětská hřiště nebo zeleň místo betonových zatravňovacích pásů, pokračuje moderní správou města, kde všichni občané můžou sami navrhovat a pak hlasovat o investicích, a míří až k dlouhodobým cílům jako je proměna náměstí Svobody na skutečné náměstí.

Sami to ale nezvládneme, a proto si Vás dovoluji požádat o podporu.

 

Jíří Sochor
předseda OSMěL Okrašlovacího spolku města Libčice nad Vltavou

Libčice na prvním místě

Pro ty, kdo mají Libčice rádi jaké jsou

Zkrotíme developery

Zachováme sousedský ráz města. Jsme pro rozvoj Libčic – ovšem pod podmínkou, že nové projekty nezmění jeho sousedský ráz a že se developeři budou podílet zejména na navýšení kapacity školky, školy, ZUŠ a podobně. Případné developerské aktivity musí být hladce propojené se stávající zástavbou. Nechceme projekty nocleháren pro Prahu.

Sousedské město

Zasadíme se o proměnu vhodných veřejných prostor tak, aby umožňovaly setkávání sousedů i pořádání menších akcí.

Parková úprava

Uvedeme všechny libčické parky do stavu odpovídajícímu 21. století – aby byly otevřené, upravené, udržované, umožňovaly setkávání lidí.

Pro ty, kdo chtějí žít zdravě

Preference zelených technologií

Město začne v maximální míře využívat moderní technologie pro usnadnění života občanů i pro snížení svojí ekologické stopy. Při investicích bude preferovat technologie a řešení šetrná k životnímu prostředí.

Víc stromů a zeleně

Vrátíme do města co nejvíce zeleně. V maximální možné míře, kde to nebude bránit běžnému provozu, nahradíme stávající vybetonované dlažební plochy zelenými pásy. Vysadíme další aleje.

Nižší teploty, méně prachu

Vysadíme více zelených pásů, keřů a stromořadí, které zajistí příjemnější mikroklima – zejména sníží letní teploty, zajistí stín a omezí prašnost.

Zodpovědná péče o zeleň

Město zajistí zodpovědnou péči o zeleň v závislosti na aktuálním počasí – místo slepého dodržování termínu pro sekání trávy budeme chtít zdravou péči o zeleň.

Zelené plochy i zvířátka

U části zelených ploch zejména na okraji města změníme způsob péče z parkové na takovou, která bude věrně připomínat přírodě blízký způsob obhospodařování tak, aby se sem vrátily původní druhy – motýli, obojživelníci a další.

Uklidíme Kameníček

Vytvoříme z Kameníčku příjemné místo na výlety a budeme ho tak i udržovat, chceme zde mikrozoo pro děti.

Oživení parku u ZUŠ

Zasadíme se o spojení zelených ploch kolem Základní umělecké školy, sousedního areálu mezi Leteckou a Družstevní ulicí a prostoru kolem kulturáku a jejich následnou parkovou úpravu.

Zelený pás od radnice po křižovatky

Zasadíme se o parkovou úpravu náměstí Svobody, zejména o zpřístupnění zelených ploch uvnitř náměstí. Na oživené náměstí Svobody naváže obnova zelené plochy u koupaliště a úprava stezky na křižovatky tak, aby vznikl souvislý zelený pás.

Cvičební prvky pro dospělé

Na vhodných místech chceme umístit cvičební prvky pro dospělé. Nejde o stavbu nových hřišť, ale o doplnění těch stávajících, či o využití vhodného veřejného prostoru, například u vody.

Víc míst pro tříděný odpad

Rozšíříme počet stání na sběr tříděného odpadu a posílíme kapacitu těch stávajících s cílem snížit občanům náklady na svoz popelnic se smíšeným odpadem. Ve stávajících i případných nových lokalitách budeme maximálně využívat podzemní kontejnery. Dle rozpočtových možností zvážíme zavedení individuálního svozu tříděného odpadu z domů.

Sběrný dvůr

Zřídíme v Libčicích sběrný dvůr.

Pro aktivní občany

Tři procenta pro hezčí veřejný prostor

Tři procenta z celkové investice do každé nové výstavby i opravy zajišťované městem budou muset směřovat do celkového zkvalitnění veřejného prostoru, takže veřejná prostranství oživí lavičky, koše, sportovní a hrací prvky, zeleň.

Hravé město

Vytvoříme tematické výletní trasy po městě a jeho okolí, které budou dospělé i děti motivovat k pohybu. Na vhodných místech veřejný prostor doplní hravé prvky pro děti ale i pro dospělé.

Podpora aktivních občanů

Město bude přispívat částkou 500 000 Kč na rozvoj kulturních akcí. Budeme podporovat spolky, organizace i aktivní jednotlivce s cílem rozvoje bohatého společenského a kulturního života.

Kulturní město

Město se bude samo, ve spolupráci se spolky a aktivními občany, starat o rozvoj společenských, kulturních, sportovních a dalších sousedských aktivit. Znamená to, že město bude aktivním partnerem pořadatelům, bude opět pečovat o propagaci města jako celku a místních akcí v regionu. Obnovíme post zaměstnance města majícího na starosti rozvoj kulturních akcí.

Péče o nehmotné kulturní dědictví

Budeme podporovat a rozvíjet tradiční libčické kulturní a sportovní akce, zejména ty spojené s posvícením či s vánočními svátky. Radnice bude podporujícím partnerem i dalším akcím.

Péče o památky a historii

Považujeme za naši povinnost pečovat o oba kostely, o sochu Krista na katolickém hřbitově nebo o budovu ZUŠ a další významné stavby a přírodní zajímavosti. Chceme být partnerem i pro moderní památky, kterými jsou například některé stavby v prostoru šroubárny a cihelny.

Rozvoj kulturních hodnot města

Chceme se zasadit o to, aby se v Libčicích rozvíjel odkaz jejich hluboké i moderní historie. Budeme proto hledat způsoby, jak moderní cestou připomenout odkaz keltského osídlení města, bitvy u Turska ale i moderní industriální historie města.

Pro ty, kdo chtějí přívětivou radnici

Participativní rozpočtování

Změníme tvorbu rozpočtu tak, aby přímo občané mohli navrhovat, do čeho má město investovat, a následně o těchto návrzích sami hlasovat. Na tyto projekty vyčleníme první rok 10 procent investičního rozpočtu s cílem podíl nadále zvyšovat.

Příjemné jednání s občany

S námi budete na radnici chodit rádi. Pokud budete po městě něco potřebovat, rádi vám poradíme. Radnice bude podporujícím partnerem všem aktivním občanům a organizacím. Budeme naslouchat všem, kteří budou chtít do rozvoje města promluvit.

Konec hry na opozici a koalici

Starosta a radní přestanou politikařit s hraním si na koalici a opozici a budou se normálně dohadovat se všemi zastupitelkami a zastupiteli na rozvoji města.

Transparentní výběrová řízení

Všechny zakázky města budou zadávány formou otevřeného výběrového řízení. Všechna výběrová řízení budou zveřejněna na webu města a v Libčických novinách.

Jednání zastupitelstva na internetu

Všechna jednání zastupitelstva bude snímat kamera s mikrofonem. Záznam, a podle technických možností také živý přenos, bude volně dostupný komukoli na internetu, na YouTube.
Materiály předkládané na jednání zastupitelstva budou před jednáním zastupitelstva ke stažení na webu města.

Otevřená jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva se přesunou do prostor Libčické plovárny, aby byla důstojně dostupná i většímu počtu občanů.
Zajistíme změnu jednacího řádu zastupitelstva tak, aby umožňoval vystoupit návštěvníkům z řad občanů ke všem projednávaným bodům, nejenom k závěrečnému bodu různé.
Materiály pro jednání zastupitelstva budou vždy obsahovat věcnou důvodovou zprávu k jednotlivým návrhům, včetně návrhů individuálních položek do rozpočtu města.

Vedení pod kontrolou opozice

Kontrola hospodaření města bude pod kontrolou opozice. Většinu členů Kontrolního výboru města proto budou tvořit zastupitelé z těch volebních subjektů, které nebudou zastoupené v Radě města, nebo v ní nebudou mít většinu. Ty také budou mít právo nominovat předsedu či předsedkyni kontrolního výboru a tuto nominaci budeme respektovat.
Ve všech výborech a komisích města nabídneme místa pro zástupce opozičních volebních sdružení.

Pro dnešní dobu

Platba kartou a QR kódem

Všechny poplatky bude možné platit kartou na podatelně nebo online po internetu, či skenováním QR kódu.

Informování o konci platnosti občanky emailem

Město v maximální míře využije elektronické zasílání informací, vyúčtování služeb a zasílání dalších dokumentů, jako například konec platnosti občanského průkazu, ale též informací o dění v obci těm občanům, kteří o to požádají

Aplikace pro hlášení závad

Zavedeme mobilní nebo internetovou aplikaci pro hlášení závad na komunikacích, veřejném osvětlení, veřejných prostranstvích a dalším obecním majetku

Otevřená data

Veškerá data, která je možné zveřejnit, zejména včetně plného znění smluv, budou uživatelsky příjemně a bezproblémově dostupná na internetu.

Mapa infrastruktury

Zveřejníme portál s přehlednými mapami pokrytí města technickými sítěmi, územním plánem a dalšími vrstvami.

Rozšíření sítí nové generace

Podpoříme rychlý rozvoj moderních telekomunikačních sítí. Při každé rekonstrukci komunikací a všech ostatních sítí vyzveme k položení sítí nové generace.

Klikací rozpočet

Město bude mít na svých internetových stránkách rozklikávací rozpočet, aby si kdokoli mohl svobodně na internetu najít vynaložené prostředky na každou investiční akci města, opravu nebo nákup. Data budou vysvětlená tak, aby bylo jasné, za co se peníze z rozpočtu utrácejí a kdo a za kolik práce zajišťuje.

Pro rodiče a děti

Předškolní děti

Zajistíme dostatek míst ve školce.
Zajistíme bezpečné parkování při předávání a přebírání dětí u školky. Budeme nadále investovat do rozvoje školky, případně otevřeme třídu v nové lokalitě mimo stávající areál.
Budeme podporovat rozvoj alternativních forem péče o děti, jako jsou dětské skupiny.

WC u hřišť

Dětská hřiště doplníme o veřejná WC vybavená přebalovacími koutky.

Školní děti

Zvlášť druhý stupeň základní školy potřebuje maximální podporu města. Město bude podporovat pořízení vybavení pro moderní vzdělávací metody, bude investovat do rozvoje a vzdělání učitelů dle pravidla, že dobrou a vstřícnou školu dělají zejména kvalitní učitelé. Město se zasadí o kvalitní vzdělávání tak, aby rodiče libčických dětí neměli důvod posílat své potomky do vzdálených škol.

Bezpečná cesta do školy

Prosadíme dopravní opatření, která zpomalí dopravu před školkami a školami a hřišti. Zejména to jsou dělené přechody pro chodce, zúžená vozovka, zpomalovací pásy. Zajistíme podmínky k tomu, aby se děti mohly bezpečně pohybovat po celém městě a zejména mohly bezpečně docházet do školek a škol. Nechceme zpomalovat plynulost automobilové dopravy v hlavních tazích městem, ale tam, kde pobíhají děti, musí auta jezdit pomalu.

Tělocvična v areálu školy

Zasadíme se o výstavbu tělocvičny přímo v areálu školy.

Zábava pro teenagery

Společně s mladými od 13 do 21 let připravíme programy a podmínky pro to, aby si mladí lidé mohli město užit bezpečně, bez nepořádku i hluku.

Umělecká škola

Město bude úzce spolupracovat s vedením základní umělecké školy na zajišťování kvalitní výuky. Pečlivě zrekonstruujeme interiér ZUŠ, aby se mu navrátila reprezentativní tvář přívětivá pro děti, učitele i návštěvníky.

Hravé děti

Otevřeme nová dětská hřiště, aby byly hrací plochy snadno dosažitelné pro rodiče s dětmi ze všech koutů Libčic. Většina stávajících hřišť bohužel trpí hrubě zanedbanou údržbou, nemají ideu, jsou umisťované bez rozmyslu. Chceme jim jenom věnovat úplně normální potřebnou péči, jako v jiných obcích.

Kryté brouzdaliště pro děti

Zasadíme se o výstavbu malého krytého bazénku pro děti s rodiči v areálu koupaliště.

Mimoškolní aktivity, kroužky

Budeme podporovat libčické školy i další poskytovatele ve zkvalitňování a rozšiřování nabídky mimoškolních aktivit pro děti a dospívající.

Prevence

Město bude aktivně spolupracovat se školami, sportovními organizacemi, spolky i občany s cílem dosáhnout maximální míry prevence rizikového chování dospívajících. Budeme aktivně vyhledávat grantové programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

Zaměstnaní rodiče

Pro děti o prázdninách město zajistí příměstský tábor.

Pro sportovce

Program pro podporu sportovních akcí

Zavedeme dotační program určený pořadatelům sportovních akcí, který bude oddělený od stávajícího programu na podporu kulturních akcí.

Systémová podpora sportu

Budeme pokračovat ve stávající podpoře Sokola a AFK Libčice s cílem rozvíjet zázemí pro výkonnostní sportovce a reprezentaci Libčic.

Podpora dorostu

Připravíme motivační systém odměn pro trenéry či vedoucí nebo organizátory sportu pro děti a dorost. Budeme v maximální míře vytvářet podmínky pro zatraktivňování sportovních organizací a sportovního vyžití pro mladé.

Sportovní hala

Podpoříme kompletní rekonstrukci areálu Sokolovny s cílem zajistit moderní halu, jak pro výkonnostní sport, tak zejména pro rekreační sportovce. Uvědomujeme si, že tento projekt musí být v souladu s potřebami Sokola, areálu koupaliště a škol.

Městské wellness centrum na koupališti

Zaměříme se na postupnou modernizaci celého areálu koupaliště tak, aby výhledově sloužilo jako městské wellness centrum s celoročním provozem zejména pro rodiče s malými dětmi, jehož nabídka bude v letních měsících nadále rozšířená o možnost koupání ve venkovním velkém a malém bazénu a o venkovní sportoviště. Budovu koupaliště a celý areál je nezbytně nutné modernizovat a dát mu podobu důstojnou dvacátých let. Chceme, aby koupaliště zůstalo veřejně přístupným areálem s jasnou budoucností.

Hřiště pro free style

Město se zasadí o výstavbu sportovního parku pro parkour, freestyle skejt, koloběžky, inline.
Podpoříme obnovu a rozvoj freestylových drah pro bikery.

Inline dráha

Součástí kompletního řešení libčické náplavky bude i vybudování dráhy pro inline bruslení.

Cyklotrasy

Zasadíme se o vybudování pohodlné a bezpečné cyklostezky spojující Libčice a Řež. Už dávno měla být hotová.
V rámci mikroregionu budeme prosazovat stavbu cyklostezky po našem břehu Vltavy spojující Roztoky, Úholičky, Řež, Libčice, Dolany a Kralupy.

Pro seniory

Vstřícné podmínky pro zaměstnávání seniorů

Město zajistí vstřícné podmínky pro zaměstnávání starších občanů a seniorů, například coby asistentů pedagoga v dětských skupinách, při kulturních akcích a podobně.

SeniorExpress

Město nabídne seniorům individuální dopravu k lékaři, na úřady a podobně za vstřícnou cenu.

Pečovatelská služba

Budeme rozvíjet a zkvalitňovat terénní pečovatelskou službu s cílem podporovat péči o seniory či zdravotně znevýhodněné občany přímo v jejich domově.

Babičky a dědové čtou dětem

Vytvoříme podmínky pro zapojení libčických seniorů do péče o děti, například ve spolupráci se školkou. Budeme podporovat pořádání či návštěvy bezpečných akcí pro seniory.

Denní stacionář pro seniory

Ve spolupráci s okolními obcemi podpoříme vznik denního stacionáře pro seniory, který zajistí nezbytnou péči přes den o osoby, které jinak žijí s rodinnými příslušníky doma, ale kteří nemohou zůstat sami.

Krátkodobá péče o seniory

Ve spolupráci s okolními obcemi a zařízeními budeme usilovat o zajištění míst pro krátkodobý pobyt libčických seniorů, kteří nemohou zůstat sami, po dobu dovolené či nemoci rodinných příslušníků, kteří o ně pečují.

Lavičky

Více laviček pod stromy. Na vhodných místech vybuduje město po dohodě se sousedy v nejbližším okolí nové lavičky. Cesta na nákup nebo k lékaři bude snadnější zásluhou nových, ve vhodných vzdálenostech umístěných laviček pro odpočinek.

Bezbariérové chodníky

Bezbariérové chodníky usnadňují život všem, nejenom pohybově znevýhodněným lidem, proto budeme pokračovat ve výstavbě bezbariérových chodníků a úpravě těch stávajících.

Pro ty, kdo dojíždějí

Frekvence vlaků

Navážeme na úspěšně prosazené navýšení frekvence vlaků po půl hodinách a budeme ve spolupráci s okolními obcemi a Prahou pracovat na dalším zkrácení taktu vlaků na 15 minut.

Noční spoj

Zasedíme se o prodloužení linky noční pražské MHD do Libčic.

Oživené nádraží

Považujeme za nezbytné zahájit se Správou železniční dopravní cesty debatu nad bezpečností cestujících na druhém nástupišti a budeme požadovat provedení potřebných úprav.
Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty chceme usilovat o zkulturnění budovy nádraží, podchodu, výtahů, čekárny na nástupišti a celého areálu nádraží.
U obou nádraží bude prostor pro parkování jízdních kol.

Parkovací místa

Umožníme občanům si rezervovat pro sebe před svým domem jedno parkovací místo.
Budeme pokračovat v úpravách parkovacích ploch ve městě tak, aby jich byl dostatečný počet a motoristé nebyli nuceni kvůli parkování poškozovat městskou zeleň. Zaměříme se zejména na situaci na Sahaře.

Pro podnikatele

Nakupování ve městě

Budeme aktivně vyhledávat živnostníky – pekaře, cukráře, drobné obchodníky, kteří budou mít zájem usídlit se ve městě, a budeme se všem snažit v rámci kompetencí města vytvářit přívětivé podmínky k drobnému podnikání.

Propagace města pro nová podnikání

Budeme aktivně popularizovat libčické podnikatele, zejména při propagaci města jako turistického cíle.

Získávání nových zaměstnavatelů

Budeme pomáhat podnikatelům na území města s budováním jejich pověsti coby dobrých zaměstnavatelů při hledání zaměstnanců například organizací společných náborových akcí.
Budeme cíleně propagovat Libčice jako místo pro podnikání.
Rozšíříme web města o informace určené specificky pro firmy uvažující o rozšíření svého podnikání do Libčic.

Příležitosti pro místní podnikatele

Všechna výběrová řízení města budou zveřejněna na webu města, v Libčických novinách a bude na ně upozorňovat emailový newsletter městského úřadu s cílem zajistit co nejširší účast místních podnikatelů.

Drobní podnikatelé na webu města

Drobným podnikatelům z Libčic nabídneme bezplatnou možnost zápisu jejich služeb na webu města.

Pro dobré hospodáře

Architektonické soutěže

Všechny větší investiční akce města (nové náměstí, sportovní hala, náplavka) budeme vyhlašovat formou architektonické soutěže ve spolupráci s Komorou architektů. Před zadáním vždy probereme podmínky s lidmi na veřejném projednávání a následně si díky architektonické soutěži Libčice budou moci vybrat z několika kompletně vypracovaných návrhů ten nejlepší.

Šetrný rozpočet

Město bude nadále prosazovat vyrovnaný či přebytkový rozpočet.

Čerpání dotací

Po celé volební období budeme systematicky vyhledávat a využívat dotační možnosti na podporu smysluplných a plánovaných investičních akcí. Nebudeme vytvářet projekty jen pro to, že je zrovna možné na něco čerpat peníze. Budeme aktivně a trvale vyhledávat a využívat dotační možnosti na podporu spolků, sportu a kultury. Ukončíme současnou praxi nahodilého výběru investičních projektů bez jakékoli koncepce a budeme se držet rozvojového plánu města.

Zásobník smysluplných akcí

Připravíme zásobník smysluplných investičních projektů připravených k realizaci v závislosti na získání dotačních prostředků.

Kvalitní projektová příprava

Zaměříme se na odbornou a zodpovědnou projektovou přípravu stavebních akcí i dalších výdajů financovaných z rozpočtu města, která zaručí účelné čerpání prostředků a kvalitu provedených prací.

Důsledná kontrola odvedených prací

Budeme důsledně dbát na kontrolu kvality prací, které pro město uskutečňují soukromé organizace.

Dlouhodobé plánování

Povinnou součástí prvního zasedání rady města a zastupitelstva města v každém kalendářním roce bude zpráva o vyhodnocení demografického vývoje, aby bylo možné včas reagovat na očekávaný vývoj města a adekvátně tomu plánovat investice.

Pro ty, kdo chtějí informace

Nové Libčické noviny

Libčické noviny budou otevřenou informační i názorovou zásobárnou pro všechny; přestanou být hlásnou troubou názorů vedení města.
Změníme fungování Libčických novin tak, aby uceleně informovaly o dění na radnici, o dění ve městě a o novinkách, které se nás týkají. Zavedeme názorovou rubriku otevřenou pro diskusi.
Libčické noviny dostanou novou grafickou podobu důstojnou dvacátých let.
Libčické noviny budou vždy obsahovat upozornění na nová výběrová řízení v gesci města a odkazy na novinky na elektronické úřední desce města.

Sociální sítě města

Nejen přístupné internetové stránky, ale také profesionální sociální sítě – město zajistí funkční profil na Facebooku, Twitteru a případně dalších sítích.

Emailové novinky města

Zavedeme emailový newsletter, k jehož odběru se bude možné přihlásit na webu města. Newsletter nabídne hlavní novinky ze života města i jeho okolí, to vše v delším a bohatším formátu oproti papírovým novinám.

Úprava webu města

Web města upravíme tak, aby poskytoval odpovědi na obvyklé životní situace občanů města – aby nebyl katalogem služeb městského úřadu, ale návodem, jak postupovat v konkrétní životní situaci.
Web města nabídne pravidelně aktualizované kontakty na živnostníky potřebné k řešení běžných životních situací (například instalatéři, zámečníci a další).

Pro občany ve složité situaci

Protipovodňové zábrany do třetího tunelu v Hašlerově ulici

Rozšíříme protipovodňovou ochranu města o zábrany i ve třetím tunelu pod železniční tratí na začátku Hašlerovy ulice (viadukt mezi přívozem a vodní elektrárnou).

Krizové SMS

Pro obyvatele města zavedeme systém bezplatných SMS, které budou varovat v krizových situacích, jako jsou například povodně.

Úniková cesta z Hašlerovy ulice

Budeme prosazovat výstavbu únikové zpevněné cesty pro automobily z Hašlerovy ulice (od vodní elektrárny) k evangelickému hřbitovu. Na tuto cestu bude zakázán vjezd vyjma povodní či jiných krizových situací.

Pro milovníky vycházek

Vycházkové trasy po městě a okolí

Uvědomujeme si, že ve městě a jeho okolí scházejí příjemné vycházkové trasy pro malé výlety. Vyznačíme a upravíme proto bezpečné výletní stezky v území města a zasadíme se o jejich napojení i na obce a zajímavá místa v našem okolí.
Ve spolupráci se základní školou připravíme na nových výletních stezkách poznávací trasy, včetně instalace informačních cedulí jak fyzických, tak internetových pro použití na chytrých telefonech.

Důstojná stezka na evangelický hřbitov

Město se zasadí o vybudování bezpečné a důstojné přístupové cesty k evangelickému hřbitovu.

Chodníky a silnice

Budeme pokračovat v úpravách chodníků v potřebné šíři do zámkové dlažby. Zejména zajistíme bezpečnou cestu od paty Kameníčku k Oranžovému hřišti. Dokončíme výstavbu zpevněných silnic ve městě.

Živá Vltava

Oživíme náplavku. Budeme ji trvale udržovat čistou a s posečenou trávou a po konzultaci s vodohospodáři ji vybavíme zařízením pro volnočasové aktivity, které nebude představovat komplikaci při zvýšené hladině Vltavy. Zvážíme rozšíření veřejného osvětlený podél nábřeží. Plochu budeme využívat pro kulturní nebo sportovní akce.

Vycházkové trasy Chýnovským a Libčickým hájem

Město se zasadí o vyčištění Chýnovského a Libčického háje a vytyčení a úpravu turistických stezek v nich, včetně například napojení výletní trasy na Tursko přes Chýnovský háj nebo úpravu stezky z Hašlerovy ulice přes Libčický háj a nyní neudržovanou cestu k chatové kolonii v Chýnově z poslední zatáčky serpentin silnice na Kralupy.

Stezky na křižovatky

Vyčistíme a upravíme všechny vycházkové trasy vedoucí z města do prostoru křižovatek Na zabitém. Křižovatky tak budou nejenom křížením silnic, ale vznikne z nich i důležité křížení výletních tras po okolí Libčic.

Z Letek do Řeže a Moráňských skal

Ve spolupráci s okolními obcemi se zasadíme o vyčištění a zejména zvýšení bezpečnosti stezky z Letek z ulice Pod Viničkou na nádraží Řež a zpřístupnění Moráňských skal.

Naučná stezka na Kameníček

Vyčistíme a zpřístupníme Kameníček a vytyčíme na něj naučnou trasu, kterou vybavíme informačními panely o této přírodní památce.

Nábřeží od přívozu k železniční zastávce Letky

Zasadíme se o nalezení způsobu otevření stezky, která by podél vody spojila náplavku se železniční zastávkou v Letkách. Bude součástí cyklostezky do Řeže.

Pro pejskaře

Rozšíříme počet odpadkových košů ve městě a vybrané vybavíme pytlíky na psí hromádky; nové koše přibydou i na nově vytyčených výletních trasách.
Budeme silně prosazovat povinnost majitelů psů uklízet veřejný prostor po svých zvířátkách.
Budeme hledat vhodný způsob jak motivovat občany k tomu, aby řádně přihlásili a očkovali své čtyřnohé miláčky.

Lavičky

Ve městě a podél obnovených vycházkových tras umístíme více laviček pro odpočinek.

Pro ty, kdo vidí za hranice města

Zapojení města do života regionu

Oživíme upadlou spolupráci s okolními obcemi, zejména na uskutečňování nových společných infrastrukturních, kulturních a sportovních akcí, jako je například vytyčení cyklotras a výletních tras.

Oživení spolupráce s partnerskými městy v zahraničí

Obnovíme spolupráci s našimi zahraničními partnerskými městy zejména s ohledem na pořádání společných kulturních akcí, sportovních akcí, spolupráci škol a s využitím výhodnějších podmínek při žádostech o podporu na takových akcí.

Propagace města

Budeme aktivně propagovat Libčice jako atraktivní turistické místo i jako lokalitu vhodnou k podnikání. Chceme popularizovat místní turistické cíle a libčickou historii.

Severní dálniční obchvat Prahy

Trváme na výstavbě obchvatu ve schválené trase přes Suchdol. Nesouhlasíme s otevíráním debaty o tom, že by se trasa obchvatu znovu změnila a přesunula nad Letky.

Obchvat Kralup

Zapojíme Libčice do debaty o přeložce silnice 101, abychom zabránili možným negativním dopadům výstavby silnice do života Libčic. Jsme pro takovou variantu, která pomůže ulehčit dopravu v okolí a která bude ku prospěchu i obyvatelům Libčic.

Letiště Vodochody

Budeme pokračovat v činnosti města ve spolku Stop letišti Vodochody. Případné rozšíření letiště musí respektovat život obcí v jeho sousedství.

Náplavka u jezu a elektrárny

Vyvoláme jednání s obcí Dolany o správě břehu od jezu směrem k Libčicím, který je v katastru obce Dolany. Budeme usilovat o obnovu cvičících prvků na břehu a případnou instalaci dalšího vhodného mobiliáře.

Otevření elektrárny

Budeme jednat o možnostech využití vodní elektrárny pro výlety libčických občanů a turistů, zejména o možnostech exkurzí.

Trasa do Máslovic a Odolena Vody

Chceme udržovat výletní trasu do Máslovic, budeme s příslušnými obcemi jednat o minibusu od přívozu do Odolena Vody.

Pro ty, kdo vidí do budoucnosti

Od železnice k vodě

Vynasnažíme se najít vzájemně výhodný způsob správy areálu šroubárny a cihelny mezi řekou a železniční tratí a budeme jednat o možnostech, jak oblast propojit se životem města.

Náměstí

Vyhlásíme architektonickou soutěž na nové náměstí a obratem se pustíme do renovace celého parku nad náměstím Svobody do moderního prostranství pro farmářské trhy a podobné veřejné akce.

Zřícenina Liběhrad

Zasadíme se o zkulturnění Liběhradu. Jeho odkaz už patří hluboké minulosti, nyní je třeba hledat, jak škody napáchané v souvislosti s touto zříceninou napravit a využít je ve prospěch města.

 

Aktuality

  • Sokolovna Libčice

Návrh zadání architektonické soutěže na Sokolovnu

Před dvěma týdny (19. září) zastupitelky a zastupitelé jednomyslně v příjemné shodě schválili 400 000 Kč pro Sokol na zpracování projektu nové sportovní haly.

Dle názoru mého a názoru kolegyň a kolegů z Nezávislých a […]

  • Městský úřad

Ilona Chrtová: Spravit správu města

Unavené vedení města, nezájem, bez nápadů, odpor k jiným názorům, hrůza z vizí a koncepcí, dlouhodobé nevyužívání možností žádat si o dotace, podpora a prosazování vlastních zájmů, hlasování ve svůj prospěch na jednáních zastupitelstva, […]

  • OH_Libcice_ilustr_foto[1]

Alena Petráková: Revitalizace hřišť

Hřiště – místo, pro naše děti, kde si rády hrají, a pro rodiče, kteří s nimi tráví společné chvíle.

Jsem maminka dvou kluků (5 let a 10 let) a rádi chodíme na Oranžové hřiště. Nicméně […]

  • Doctor and patient.

Alice Králová: Kde je nemocnice?

Žiji v Libčicích od narození. Mou specializací je zdravotně-sociální sféra. Po absolvování Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze jsem získala znalosti a zkušenosti v oblasti ekonomie i sociálně zdravotní problematiky.

Proto jsem se těšila na […]

 

Všechny novinky Libčice 2018 – Nezávislí a ODS.číst novinky

Rádi si s Vámi popovídáme. Napište námProsím opište kód z obrázku captcha


Kontakt:
Jiří Sochor
email: sochor.jirka@gmail.com
Telefon: +420 606 074 603